Leverans och kvalité

ISO och HMS

Inom Continuum arbetar vi enligt fastställda processer och metoder, allt i enlighet med svenska lagar och regler. Alla våra rutiner och processer är certifierade enligt ISO 9001:2015, vilket är grunden för vår leveranssäkerhet och kvalitet.

​Vi är mycket stolta över vårt HMS-arbete (hälsa-miljö-säkerhet) där fokus är på att ständigt förbättra vårt arbetsgivaransvar.

Internkontroll

Vi är alltid angelägna om noggrann orderuppföljning. I detta arbete säkerhetsställer våra kvalitetssystem att dokumentation och leverans är korrekt. Vi gör detta för att överträffa den standard som vi själva, våra anställda och våra kunder kräver. Det ger oss också värdefull information inför utvärdering och ger oss möjlighet till förbättring av våra rutiner och processer.

Avvikelsehantering

Continuum har ett väl fungerande system för kvalitetskontroll och avvikelsehantering. Landax är vårt avvikelsesystem som har kommunicerats till alla anställda och som alla har tillgång till eftersom det är webbaserat.

Implementeringen och användandet av systemet verifieras genom regelbundna revisioner och underhåll av tredje part. Huvud- och stödprocesser beskrivs i metodbeskrivningar för att göra dem tydliga och synliga för våra medarbetare. KPI (Key Performance Indicator) är inriktade på att mäta och övervaka effekterna av varje enskild process.

En uppsättning HSEQ-rutiner säkerställer att vi kontrollerar alla våra processer på ett effektivt sätt.

Nollvision

Continuum har ett starkt fokus på kvalitet och strävar efter vår nollvision gällande skador bland våra medarbetare. Våra konsultchefer arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare mot detta mål genom utbildning, handledning och uppföljning. Vi gör exempelvis alltid en arbetsmiljörond hos våra kunder för att eliminera risker och problem.

Patientsäkerhet och Kompetenshöjning

För säker beprövad kommunikation är alla våra legitimerade medarbetare från Continuum utbildade i kommunikationshjälpmedlet SBAR. Continuum arbetar med ”körkort” för vår legitimerade personal där ex blodtransfusion, FASS kunskaper, användning av Vårdhandboken testas och godkänns före uppdrag.

Continuum arbetar med avvikelsesystemet Landax där konsultchefer, samordnare, MAS och Continuums medarbetare kan lägga in avvikelser. Det är ett system som gör att det är lätt att följa upp avvikelser och att aktivt arbeta med förbättringar.

Vi erbjuder medicinska utbildningar 1 ggr/månad där aktuella ämnen diskuteras ur ett vetenskapligt perspektiv. Vi arbetar även med personlig utveckling och coachning av våra mearbetare inför och under hela uppdraget. Vi säkerställer med uppdragsgivaren vilken medicinsk utrustning som vår legitimerad personal skall kunna behärska, och ordnar med utbildning vid behov. Genom kontinuitet med samma legitmerade medarbatere under hela uppdraget (minst 2 månader) så är vår vårdpersonal väl förtrogen med rutiner, lokaler, kollegor, ledningssystem som leder till ökad patientsäkerhet.