GDPR

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Oavsett om du är kund hos oss, vill bli kund, är anställd eller leverantör till oss – Ja, vem du än är – så tar vi största möjliga hänsyn till din personliga integritet när du är i kontakt med oss. Vi är försiktiga med hur vi behandlar dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg i din relation till oss.

Har du funderingar kring hur vi jobbar med integritetsskydd och behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@continuum.nu.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Continuum samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du kommer i kontakt med oss (genom hemsida eller på annat sätt). Informationen som samlas in från dig krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

Continuum samlar också in och behandlar personuppgifter om dig som ännu inte är kund men som kanske blir det i framtiden. Det kan ske genom att du lämnar uppgifter till oss via vår hemsida eller på annat sätt. För sådan behandling har vi antingen fått samtycke från dig eller så finns det en så kallad intresseavvägning.

HUR LÄNGE BEVARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t ex om det pågår juridisk process.

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för de personer på Continuum som behöver ha tillgång till uppgifterna enligt de ändamål som finns för behandlingen.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som bolagets koncernbolag, kunder, samarbetspartner, tjänsteleverantörer (för t ex utskrift, kommunikation, server- och registerhantering, datasäkerhet) och myndigheter.

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners har hela eller delar av sin verksamhet.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Continuum ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. På din begäran, eller på eget initiativ, kommer vi att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. I vissa fall kan vi inte radera personuppgifterna då vi är skyldiga att behandla dem på grund av annan lagstiftning eller av andra rättsliga skäl.

Vissa behandlingar/aktiviteter gör vi med stöd av intresseavvägning. Dessa har du alltid rätt att göra invändning mot. Om du invänder mot sådan personuppgiftsbehandling ber vi dig specificera vad du invänder emot.

I vissa fall kan du också begära att vi tillfälligt begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt till vad som kallas dataportabilitet. Det innebär att du får tillgång till de personuppgifter du lämnat till oss i ett elektroniskt format så att du kan överföra de till annan personuppgiftsansvarig.

Slutligen har du rätt till att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. I registerutdraget har du även rätt till att få information om varifrån uppgifterna har hämtats (om de inte har samlats in från dig), Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss via info@continuum.nu

REGISTERADE UPPGIFTER

Continuum´s kundregister behandlar personer som har ett giltigt kundavtal med oss samt kunder som har haft ett avtal med oss tidigare.

VARFÖR VI BEHANDLAR UPPGIFTERNA

Continuum behandlar dina personuppgifter för olika ändamål, i huvudsakliga syften att:

· Fullgöra avtalet med dig som kund; baserat på denna lagliga grund behandlar vi personuppgifter du lämnar till oss eller personuppgifter vi samlar in som är en förutsättning för att vi ska kunna leverera enligt avtal.

· Fullgöra rättsliga skyldigheter.

· Hålla dig informerad och uppdaterad om vår verksamhet och tjänster relaterade till din relation med oss.

· Ta emot information från dig; baserat på intresseavvägning tar vi löpande emot personuppgifter via brev och epost. Vidare behandling, där ändamål finns, sker på samma sätt som gäller övriga personuppgifter.

ANVÄNDNING AV REGISTRET

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen behandlas för att vi ska kunna ingå avtal med dig och fullfölja avtalet. Dessutom kunna vidta åtgärder som du önskar innan avtal ingås eller därefter. Vi använder också personuppgifter för att kunna fastställa din identitet vid avtalsingående och löpande uppdragsfrågor.

Vidare skickar vi löpande information om oss samt erbjudanden som är relaterade till din relation med oss. Utöver det använder vi uppgifterna för att kunna tillhandahålla tjänster på ett användarvänligt sätt.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss, eller begränsa vilka kontaktvägar du önskar ta emot sådan information, kan du ändra din uppgifter med att enklast skicka epost till info@continuum.nu.

INNEHÅLL I REGISTRET

Du kan direkt eller indirekt och på ett antal olika sätt ge oss information om dig som:

· Identifikationsuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer och kundnummer.

· Kontaktuppgifter: adress (leverans- och faktura-), epost, telefonnummer, etc.

· Avtalsuppgifter: uppdrags- och avtalsärenden.

· Faktura- och betalningsuppgifter: fakturanummer, referens ID etc.

REGELBUNDNA INFORMATIONSKÄLLOR

Personuppgifterna får vi exempelvis genom att du:

· Fyller i personuppgifter på vår webbplats genom kontaktformulär eller liknande.

· Ingår avtal med oss av våra tjänster.

· Kontaktar oss via de kanaler som Continuum erbjuder, däribland skickade epost till oss.

· Följer oss i social media som Facebook, Instagram, etc.

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss kommer vi även samla in och behandla vissa uppgifter för att kunna ingå och fullfölja avtal. Det kan bland annat vara:

· Avtals- och kontaktuppgifter.

· Mottagande av kundkommunikation.

· Faktura och tidredovisningsinformation.

REGELBUNDNA ÖVERFÖRINGAR FRÅN REGISTRET

Vi lämnar ut, delar eller överför personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

· Leverantörer till COntinuum för kundhanteringssystem, faktureringssystem, kommunikationslösningar, databaser, ekonomisystem.

· Myndigheter där vi är skyldiga att lämna ut information om dig till enligt lag eller myndighetsbeslut.

GRUNDERNA FÖR REGISTERSKYDD

Material som finns i manuell form hålls i låsta och säkrade utrymmen som används av Continuum AB. Elektronisk information finns i databaser som skyddas av brandvägg, lösenord och andra tekniska medel. Endast Continuum´s personal har tillgång till denna information och då med personligt användarnamn och lösenord.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra avtal med dig och i övrigt efterleva våra övriga berättigade intressen enligt denna Integritetspolicy, och/eller nödvändigt på grund av annan lag, kommer vi att behandla dina uppgifter.

Efter avslutad avtals- och kundrelation sparar vi dina personuppgifter enligt lagen om preskription, maximalt tio år för kundrelationer. Dock är vi skyldig att lagra vissa uppgifter längre tid enligt annan lagstiftning, t ex bokföringslagen.

PERSONUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

Continuum samlar löpande in och behandlar personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster. Behandlingen kan vara tillfällig eller sträcka sig över en längre tid beroende på aktivitetens karaktär. Uppgifterna samlas antingen in från dig eller erhålls från tredje part. Du kan alltid invända mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring.

REGISTERADE UPPGIFTER

Continuum´s marknadsföringsregister innehåller personer som visat intresse för våra tjänster eller som vi erhållit från tredje part. Marknadsföringsregister kan också bestå av personer som redan är kunder hos oss.

VARFÖR VI BEHANDLAR UPPGIFTERNA

Continuum behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster och produkter, skicka nyhetsbrev, etc. För behandlingen har vi antingen ett samtycke från dig eller så har vi gjort en så kallad intresseavvägning och funnit att vi har ett berättigat intresse.

ANVÄNDNING AV UPPGIFTER

Informationen och personuppgifterna kommer att användas för direktmarknadsföring, distansförsäljning, nyhetsinformation, kundundersökningar eller jämförbara aktiviteter. Begränsning av ändamål specificeras vid tillfället för insamlandet.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss, eller begränsa vilka kontaktvägar du önskar ta emot sådan information, kan du alltid skicka epost till info@continuum.nu.

INFORMATION I REGISTRET

Du kan direkt eller indirekt och på ett antal olika sätt ge oss information om dig som:

· Identifikationsuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer och kundnummer.

· Kontaktuppgifter: adress (leverans- och faktura-), epost, telefonnummer, etc.

REGELBUNDNA INFORMATIONSKÄLLOR

Personuppgifterna får vi exempelvis genom att du:

· Fyller i formulär på vår hemsida eller på våra sociala medier för att få information om erbjudanden eller vara med i tävlingar som arrangeras av oss

· Följer oss i social media som Facebook, Instagram, etc.

· På annat sätt lämnar personuppgifter till oss (kontaktar oss på e-post eller telefon, fysiskt möte, visitkort, etc.).

Vi hämtar även uppgifter från vårt kundregister, företag som förmedlar adress-och kontaktuppgifter samt publika offentliga källor(hemsidor etc).

ÖVERFÖRINGAR AV INFORMATION FRÅN REGISTRET

Vi lämnar ut, delar eller överför personuppgifter till Continuums leverantörer av system för register, kommunikationsverktyg och statistikverktyg.

I övrigt delar vi inte ut uppgifterna till tredje part utanför koncernen, förutom i det fall information måste lämnas till myndighet i enlighet med gällande lagstiftning.

GRUNDERNA FÖR REGISTERSKYDD

Material som finns i manuell form hålls i låsta och säkrade utrymmen som används av Continuum. Elektronisk information finns i databaser som skyddas av brandvägg, lösenord och andra tekniska medel. Det är endast Continuum´s personal som har tillgång till denna information och då med personligt användarnamn och lösenord.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Så länge det är nödvändigt för marknadsföringsaktiviteten och i övrigt efterleva våra övriga berättigade intressen enligt denna Integritetspolicy, och/eller nödvändigt på grund av annan lag, kommer vi att behandla dina uppgifter.